روش ها و معیارهای نقد حدیث در آثار شیخ مفید
53 بازدید
محل نشر: علوم حدیث » تابستان 1389 - شماره 56 ((26 صفحه - از 59 تا 84)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقد حدیث در آثار شیخ مفید جایگاه درخوری دارد.وی در نقدهای خود از روش‌های پیچیده‌ای‌ بهره گرفته است.روش‌های نقد حدیث در آثار مفید به چهار دسته تقسیم می‌شود که به ترتیب‌ اهمیت عبارت‌اند از:1.نقد متن محور،2.نقد سند محور،3.نقد مأخذ محور،4.نشان دادن‌ قرینه‌های عدم صدور یا قابل اخذ نبودن حدیث.هرکدام از این‌روش‌ها با به کارگیری معیارها و ابزارهای متعددی صورت بسته است. واژگان کلیدی: شیخ مفید،نقد حدیث،نقد متنی،نقد سندی،نقد مأخذ محور