نقش احادیث معصومان در تفسیر قرآن
45 بازدید
محل نشر: سفینه » بهار 1383 - شماره 2 (22 صفحه - از 7 تا 28)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
احادیث معصومان علیهم السلام در تفسیر قرآن، نقش و جایگاهی مهم دارند.کلیات آن در برخی از آیات و احادیث بیان شده است. اما مؤلف در این مقاله، سه کاربرد ویژه حدیث در تفسیر قرآن را تبیین می‌کند: اول - استخراج اصول و قواعد روش شناختی تفسیر ( ویژگی‌های مهم قرآن مانند: هدایت ، جامعیت، هماهنگی درونی، ذو وجوه بودن، جاری بودن در طول زمان، عام و خاص، محکم و متشابه، نهی از تفسیر به رأی و....) دوم - تعیین و تکوین مبانی تفسیری، یعنی اینکه مفسر، کلیات نظام اندیشه دینی خود را از قران و سنت بگیرد، سپس به تفسیر قرآن بپردازد. سوم - حدیث در نقش منبع تفسیر (شأن نزول، بیان مصداق، رفع تعارض ظاهری آیات، تقیید مطلق، تبیین مجمل، تخصیص عام، بیان تأویل، تفسیر آیات متشابه، تفسیر موضوعی، تفسیر واژگانی و....) واژگان کلیدی: قرآن، معارف و مفاهیم / قرآن، تفسیر مأثور / حدیث، تبیین قرآن / منابع تفسیر قرآن ، حدیث / قرآن، ویژگی‌ها / قرآن، انواع آیات /قرآن، تفسیر به رأی / قرآن، علوم وتاریخ